Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe

 

Ćwiczenia wojskowe

Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w ustawie, podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.
Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby , które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.  Osobom tym przysługuje tytuł żołnierza rezerwy.

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.
 
Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
 
Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
 - żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
- żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się     na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
- osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
- prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
- zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
 -zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.
 
Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:
 prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
- zostały wybrane na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego – w czasie trwania kadencji;
- zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
- jednodniowe;
- krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
- długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
- rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe powołuje się w trybie :
- natychmiastowego stawiennictwa
- ochotniczym
-zwykłym

Osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:
- ochotniczym
- zwykłym

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
- dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
- dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
- dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
- dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.
 
Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.
Ograniczeń tych nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy lub wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

  Wniosek w sprawie ochotniczego odbywania ćwiczeń wojskowych

 

Procedura odwoławcza:

Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Karty powołania.

Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy, któremu Karta powołania została doręczona, od obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe w określonym w niej terminie i miejscu.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu odwołania może zmienić swoją decyzję na korzyść żołnierza rezerwy.

W wypadku nieuwzględnienia odwołania wojskowy komendant uzupełnień całość dokumentacji przekazuje w terminie 7 dni do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wydaje ostateczną decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Decyzję przesyła się żołnierzowi rezerwy i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
W wypadku uchylenia decyzji przez wojskowego komendanta uzupełnień lub przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego albo stwierdzenia jej nieważności, decyzję tę przesyła się również dowódcy jednostki wojskowej, by w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy odbywa jeszcze ćwiczenia wojskowe, można go było z nich zwolnić.

W wypadku, gdy żołnierz rezerwy nie wniósł odwołania od decyzji przed jego stawieniem się na ćwiczenia wojskowe, odwołanie to może wnieść za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której odbywa ćwiczenia wojskowe, jednak z zachowaniem terminu 14 dni od dnia doręczenia mu tej karty.

W wypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono Kartę powołania nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu przyczyn niestawienia się żołnierz rezerwy zgłasza się niezwłocznie do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie odpowiednie dokumenty. Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu zawiadomienia, niezwłocznie powiadamia dowódcę jednostki wojskowej o przyczynach niestawienia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

 

Sankcje karne wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

 

Art. 224. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

 

1)   nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawia się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,

2)   nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

3)   nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,

3a)  nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku,

3b)  nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki),

4)   nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,

5)   zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,

6)   opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Art. 225. 1. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny:

 

1)   będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,

2)   będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń w obronie cywilnej nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,

3)   posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń w tej jednostce, podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny.

 

Art. 225. 2. Tej samej karze podlega, kto:

1)   uporczywie uchyla się od wykonywania poleceń służbowych w czasie odbywania szkolenia lub ćwiczeń w obronie cywilnej albo w czasie odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;

2)   w czasie odbywania ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce przebywania.

 

Świadczenia rekompensujące

Świadczenia pieniężne nie przysługują żołnierzom rezerwy powołanych na ćwiczenia, jeżeli otrzymali od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. 


Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz ( prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych ( w kwocie pomniejszonej o uposażenie otrzymane z tytułu odbytych ćwiczeń).

Uposażenie żołnierzy rezerwy nie podlega żadnym formom opodatkowania.

Obowiazujace stawki za 1 dzień ćwiczeń żołnierzy rezerwy - Rozp. MON z 13 .01.2017 w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Dz. U. 2017 poz. 171.

 

LP. STOPIEŃ WOJSKOWY kwota w zł. % NAJNIŻSZEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO
1.  podpułkownik (komandor porucznik) 188,80 5,90
2.  major (komandor podporucznik) 163,20 5,10
3.  kapitan (kapitan marynarki) 144,00 4,50
4.  porucznik (porucznik marynarki) 136,00 4,25
5.  podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40 4,20
6.  starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40 3,95
7.  starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123,20 3,85
8.  chorąży (chorąży marynarki) 118,40 3,70
9.  młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20 3,60
10.  starszy sierżant (starszy bosman) 112,00 3,50
11.  sierżant (bosman) 110,40 3,45
12.  plutonowy (bosmanmat) 107,20 3,35
13.  starszy kapral (starszy mat) 105,60 3,30
 14.   kapral (mat) 104,00 3,25
15.   starszy szeregowy (starszy marynarz) 94,40 2,95
16.   szeregowy (marynarz) 91,20 2,85

Żołnierzom rezerwy wezwanym do stawienia się na ćwiczenia wojskowe przysługuje na ich żądanie zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Należność tą wypłaca jednostka wojskowa na podstawie udokumentowanego oświadczenia żołnierza rezerwy.


ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE

Wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych reguluje Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) a szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520 z późn. zm.).

W treści Rozdziału 4 przedmiotowego Rozporządzenia dotyczącego postępowania w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego zawarte są informacje mówiące o tym jakie dokumenty powinny stanowić podstawę do wypłaty żołnierzowi rezerwy tego świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

W dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu jego zwolnienia dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ćwiczenia wydaje żołnierzowi zaświadczenie o odbyciu wojskowych. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego wraz z zaświadczeniem o odbyciu ćwiczeń oraz zaświadczeniem, w którym określona została kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu żołnierz składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie otrzymanych dokumentów wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące a następnie przesyła do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.

W  związku ze zmianami organizacyjnymi w resorcie Obrony Narodowej, za  wojewódzkie sztaby wojskowe obsługę jako dysponent III stopnia budżetu państwa przyjęły utworzone wojskowe oddziały gospodarcze. Dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie taką jednostką jest 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie. Jednostka ta jest płatnikiem realizującym wydatki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.
W związku z powyższym dokumenty wynikające z cytowanego wyżej rozporządzenia , na podstawie których na rachunki bankowe wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą przekazywane środki pieniężne tj. zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego oraz nota księgowa należy przesyłać w dalszym ciągu  do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ale powinny być one wystawione na jednostkę wojskową:

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Ul. Krakowska 11b
35-111 Rzeszów,
NIP 5170346645, Regon180690373.

ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015 poz. 321)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015, poz. 950)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2015, poz, 36)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015, poz. 1520)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2004 nr 52 poz. 519)


Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
1) odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;

2) mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
3) mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
4) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl