Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś niekarany za przestępstwa umyślne,zostałeś zwolniony do rezerwy po odbyciu czynnej służby wojskowej w tym zawodowej, kandydackiej, posiadasz wykształcenie i kwalifikacje oraz zdolność psychologiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Zgłoś się do WKU w Jarosławiu i złóż pisemny wniosek.

Tel. 261 165 282

Dokumenty do wniosku NSR

Do wniosku składanego do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych załącza się:

 • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli ochotnik pobiera naukę;
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowania zawodowe oraz kwalifikację lub umiejętności, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, certyfikaty językowe, itp.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  od dnia 01 stycznia 2010 r. tworzy się Narodowe Siły Rezerwowe i wprowadza zasady pełnienia ochotniczej służby wojskowej w rezerwie na przydziałach kryzysowych.

Co to są Narodowe Siły Rezerwowe?

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe lub na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kto stanowi zasoby osobowe na potrzeby NSR?

Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia.

Jakie warunki powinien spełniać kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR?

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową. Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt natomiast może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia - oprócz wyżej wymienionych - łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie    przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Przebieg służby żołnierzy NSR

Kontrakt

Rozpoczęcie służby w ramach NSRzostanie poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego.
Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 • orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

 

Czas pozostawania na przydziale kryzysowym wynosi dla szeregowych do ukończenia  50 roku życia, dla oficerów i podoficerów do ukończenia 60 roku życia.

Przydział kryzysowy

Przydziały kryzysowe mogą być nadane żołnierzom rezerwy w czasie pokoju na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej czasu ,,P''.Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest wcześniejsze zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany przydziału.

Przydział kryzysowy nadany jest w celu wzmocnienia sił zbrojnych i wzięcia udziału w :

- zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

- akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego,

- oczyszczaniuterenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,

- ochronie mienia,

- udziału w działaniach antyterrorystycznych,

- wykonywaniu zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa (jako baza naboru do służby okresowej).

Ćwiczenia wojskowe

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
1) odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
2) mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
3) mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
4) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl