Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 ________________________________________________________________________


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1994 - 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944)
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


________________________________________________________________________

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej sa obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu
________________________________________________________________________

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Jarosławiu będą pracowały następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:
 • Powiatowa Komisja Lekarska w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu w budynku Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Bursy Międzyszkolnej" przy ul. Reymonta 1, obejmująca zasięgiem działania powiat jarosławski, tj. miasta: Jarosław, Radymno, Pruchnik i gminy: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica. Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 05 lutego do 19 marca 2018 r.
 • Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie w budynku Domu Dziennej Opieki przy ul. Kościuszki 2, obejmująca zasięgiem działania powiat lubaczowski, tj. miasto Lubaczów, miasta i gminy: Cieszanów, Narol, Oleszyce, gminy: Horyniec Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy. Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 12 lutego do 02 marca 2018 r.
 • Powiatowa Komisja Lekarska w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu w budynku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30, obejmująca zasięgiem działania miasto Przemyśl na prawach powiatu i powiat przemyski, tj. gminy: Bircza, Dubiecko, Freol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica. Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 05 lutego do 22 marca 2018 r.
 • Powiatowa Komisja Lekarska w Przeworsku z siedzibą w Przeworsku w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "A-W-MED" Sp. z.o.o. przy ul. Kilińskiego 2, obejmująca zasięgiem działania powiat przeworski, tj. miasto Przeworsk, miasta i gminy: Kańczuga, Sieniawa, gminy: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Przeworsk, Tryńcza, Zarzecze. Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 05 lutego do 01 marca 2018 r.
________________________________________________________________________

Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś,
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM!
w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.
________________________________________________________________________

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

 

 

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obronyRzeczypospolitej Polskiej, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczki wojskowej);
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 

OSOBA ZMIENIAJĄCA MIEJSCE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE:

 

 • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.
 • Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).  

 

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

1. Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2. Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju;

3. Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4. Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do odpowiedniego rodzaju służby wojskowej z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.

________________________________________________________________________

 PAMIĘTAJ

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl