Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc rekonwersyjna

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

Z pomocy rekonwersyjnej, może korzystać:

  1. Żołnierz zawodowy.
  2. Były żołnierz zawodowy.
  3. Małżonek i dzieci żołnierza zawodowego, który zginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Pomoc rekonwersyjna, jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej w przypadku żołnierza zawodowego, a w przypadku byłego żołnierza zawodowych oraz małżonka i dzieci żołnierza zawodowego, który zginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień w: Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie i Sanoku.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego osoby uprawnionej, a w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane – także numer PESEL i NIP oraz adres urzędu skarbowego;

2) pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;

3) określenie ośrodka szkolenia;

4) termin przekwalifikowania zawodowego;

5) koszt przekwalifikowania zawodowego;

6) uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej;

7) przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;

8) informacje dotyczące udzielonej pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1) decyzję o zawarciu kontraktu lub kadencji;

2) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o liczbie lat służby wojskowej;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4) w przypadku odbycia zajęć z doradztwa zawodowego – dokument potwierdzający uczestnictwo.

Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1) decyzję, o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;

2) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, o liczbie lat służby wojskowej;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia, o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4) w przypadku odbycia zajęć z doradztwa zawodowego – dokument potwierdzający uczestnictwo.

Małżonek żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, dołącza do wniosku:

1) skrócony odpis aktu małżeństwa;

2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, dołączają do wniosku:

1) skrócony odpis aktu urodzenia;

2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

  1. Wniosek o refundację kosztów przekwalifikowania zawodowego
  2. Wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
  3. Zaświadczenie
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl