Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura powołania, niezbędne dokumenty

Czas trwania Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) wynosi od roku do sześciu lat.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres,
na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej,
w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania,
na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.


Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia
następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej
  listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym
  w korpusie szeregowych
  - jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

     Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

     Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
  na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

 


W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej
i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie
na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej składa
wniosek do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.


<<wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej>>

<<wzór wniosku>>

 

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału;
 • dane antropometryczne.

<<dane antropometryczne>>

 

 

 

Osoba, która wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej do wniosku dołącza:

 •  informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego w formie oświadczenia.

<<oświadczenie>>

 

Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie
dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 • żołnierzy rezerwy następuje raz w miesiącu w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej
  ustalono termin obowiązkowego pełnienia służby rotacyjnie.
osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie
następuje raz na kwartał, w poniedziałek będący dniem roboczym.

<<uposażenie>>Dane kontaktowe punktu informacyjnego w WKU w Jarosławiu:

Telefony: 261 165 221, 261 165 208.
E-mail: wkujaroslaw@ron.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl