Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja 2018/ 2019

 

Nabór na studia stacjonarne w 2018/ 2019 r.

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z następujących uczelni wojskowych:

Kandydaci ubiegający się o kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich mogą złożyć wniosek do rektora - komendanta uczelni wojskowej w terminie do 31 marca 2018 r.

Kandydaci do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na szkolenie na I stopień podoficerski na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej termin składania wniosków do 15 listopada 2017 r. Termin szkolenia 2018 r.

Decyzja Nr 167/ MON z dania 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • życiorys,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 DECYZJA Nr 156/MON w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (kliknij)

 

Decyzja Nr 53/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl