Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studia Medyczne

 

Nabór na studia medyczne w 2018 r.

W 2018 roku Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeprowadzi nabór na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: wydział wojskowo - lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • niekarana sądownie,
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo – lekarskiego, kierunek lekarski,
 • posiada co najmniej 18 lat.

Osoby starające się o przyjęcie na w/w kierunek studiów są zobowiązane w terminie do maja 2018 roku:

 • dokonać rejestracji na stronie internetowej AWL we Wrocławiu,
 • złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc  Ministra Obrony Narodowej,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

Podstawą przyjęcia na pierwszy rok w/w studiów jest pozytywne zaliczenie I etapu postępowania rekrutacyjnego w AWL we Wrocławiu oraz pozytywna decyzja o przyjęciu na Wydział wojskowo lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do służby kandydackiej w korpusie osobowym medycznym, m.in. terminy składania wniosków i ich wzory oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronach internetowych:
Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.


UNIWERSYTET MEDYCZNY

ul. Kościuszki 4
90-419 ŁÓDŹ,
www.umed.lodz.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl