Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium Oficerskie

 

W 2018 ROKU NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 
Broszura informacyjna dla kandydatów na szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w korpusie osobowym finansowym.
 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W UCZELNI PRZEPROWADZA SIĘ SPOŚRÓD OSÓB POSIADJĄCYCH TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNORZĘDNY, W TYM:

 1. absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym zgodnym (grupą osobową);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten momoże być krótszy;
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:
 • do 29 września 2017 r. na 6 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej.
 • do 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznych i duszpasterstwa.
 • do 15 maja 2018 r.: na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: pancerno-zmechanizowanej, projektowo-programowa informatyki, ekonomiczno-finansowa, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowej, wychowawczej, ochrony przeciwpożarowej, logistyki, meteorologiczna.

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dyplom ukończenia studiów
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja aktualna na dzień postępowania rektrutacyjnego)
 • opłata rekrutacyjna
 • inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, aktualne fotografie zgodne z wymogami danej szkoły, certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych, itp.).

 
UWAGA:

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej.
Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału w egzaminach wstępnych, które nie podlegają zwrotowi.
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, jej wysokość jest określona corocznie w decyzji Rektora- Komendanta.

AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2017 ROKU

1. Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. [pobierz]

2. Wzór wniosku o powołanie do studium oficerskiego. [pobierz]

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl