Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba okresowa

 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

             Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. Służba okresowa pełniona jest w jednostkach wojskowych.

             Potrzeby uzupełniania stanowisk służbowych żołnierzami służby okresowej, na podstawie wykazów stanowisk sporządzonych przez dowódców jednostek wojskowych, zgłaszają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych do Sztaby Generalnego Wojska Polskiego.

             Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe (żołnierze NSR) oraz żołnierze rezerwy nie posiadający nadanych przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby wraz z kwestionariuszem osobowym.

             W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

             Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego, nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do czterdziestu ośmiu miesięcy.

             Żołnierza rezerwy można zwolnić z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego.

W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

             Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z 11.09.2003 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wniosek do służby okresowej i kwestionariusz osobowy kandydata do służby okresowej do pobrania w zakładce "Wnioski do pobrania".


Akty prawne regulujące problematykę służby okresowej:

- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2016.1534 j.t.)

- Rozp. MON w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. 2015.36)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl