Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba Przygotowawcza

 

Informacje dla kandydatów do służby przygotowawczej.

 


Szkolenie w ramach służby przygotowawczej w 2018 r. realizowane będzie w następujących terminach:

 
Na potrzeby korpusu szeregowych:
 
 •  I turnus – od 08 stycznia do 27 kwietnia
 •  II turnus – od 07 maja do 31 sierpnia
 •   III turnus – od 04 września do 21 grudnia
 
Na potrzeby korpusu podoficerów:
 
 •  I turnus – od 01 lutego do 29 czerwca
   
 •  II turnus – od  03 lipca do 30 listopada 
Na potrzeby korpusu oficerów:
 •  I turnus od 08 stycznia do 06 lipca 
Służba przygotowawcza Tel. 261 165 221
 

"Pracownikowi powołanemu do służby przygotowawczej przysługuje od pracodawcy odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 j.t. art. 133 w związku z art. 125)".


 
Co to jest służba przygotowawcza?
 
Służba przygotowawcza  jest to rodzaj służby wojskowej  przeznaczony dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają  podjąć obowiązki w ramach NSR.
 
Kto może ubiegać się o przyjęcie do służby przygotowawczej?
 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwa umyślne,posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie.Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
 
Kto kształci żołnierzy służby przygotowawczej i jak długo trwa szkolenie?
 
Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie realizowane w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia.

Okres szkolenia w ramach służby będzie wynosił:
 • dla żołnierza kształcącego się na oficera do 6 miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera do 5 miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do 4 miesięcy.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie zakończone egzaminem.Osobom, które ukończą służbę z wynikiem pozytywnym Wojskowy Komendant Uzupełnień nada przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych w których będą pełnić służbę w ramach narodowych Sił Rezerwowych na podstawie kontraktu.

Studiujący kandydaci mają możliwość odbycia służby przygotowawczej w czasie studiów. Ochotnicy, którzy zdecydują się na pełnienie służby przygotowawczej w czasie przerw wakacyjnych, będą kształceni na potrzeby korpusu podoficerów z uwagi na posiadane średnie wykształcenie.

Osoba ubiegająca się o powołanie o służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień dołączając do niego następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów,
 • inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • do wniosku należy dołączyć dowód osobisty
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)  NIE jest WYMAGANA.

Obowiązkowo kserokopia każdego załączonego dokumentu (oryginał do wglądu)!

W  przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej. Do wniosku dołącza się także inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na jego rozpatrzenie(certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub specjalizacji zawodowych, zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu).

WNIOSEK DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ w pliku PDF -  NOWY WNIOSEK

 

Wykaz ośrodków, w których przeprowadza się szkolenia w ramach służby przygotowawczej:

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

strona internetowa: www.cswl.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 86/90, 61-716 Poznań

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI i INFORMATYKI

strona internetowa: www.cslii.mil.pl

ul. Juzistek 1,05-131 Zegrze

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII i UZBROJENIA

strona internetowa: www.csaiu.torun.pl

ul. Sobieskiego 36,87-100 Toruń

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH i CHEMICZNYCH

strona internetowa: www.cswiich.wp.mil.pl

ul. Obornicka 108, 50-150 Wrocław

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH

strona internetowa: www.cssp.sp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO - LOTNICZEGO

strona internetowa: www.csil.wp.mil.pl

ul. Dywizjonu 315, 08-521 Dęblin

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI GRUPA

strona internetowa: www.cslog.wp.mil.pl

ul. Dworcowa 1, 86-134 Grupa k/Grudziądza

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI GRUDZIĄDZ

strona internetowa: www.cslog.wp.mil.pl

ul. Jagełły 6, 86-300 Grudziądz

 

CO ZABRAĆ DO CENTRUM SZKOLENIA JAK OTRZYMASZ KARTĘ POWOŁANIA:

• Dowód osobisty;

• Książeczkę wojskową;

• Prawo jazdy (jeśli posiada)

• Kartę powołania wydaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień;

• Numer rachunku bieżącego konta osobistego – ROR;

• Dane adresowe Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania. Ponadto możesz zabrać:

• Środki toaletowe i higieny osobistej

• Telefon

• Dobrą lekturę - książkę

Jedziesz na własny koszt, zachowaj bilety - otrzymasz zwrot należności w Ośrodku Szkolenia.

 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ:

1)  Uprawnienia pracownicze – na zasadach jak dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (art. 133 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP);

2)   Okres pełnienia służby wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;

3)   Pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres trwania służby.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;

4)   Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką:

 •  dla szeregowego 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 870 zł;

 • dla podoficera 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 1160 zł;
 • dla oficera 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 2030 zł.

5)  Dodatkowo żołnierzom odbywającym służbę przygotowawczą przysługują:

 • nagrody, zapomogi i zasiłki pogrzebowe; 
 • należności za podróże służbowe;

 • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej. 

6)  Prawo do urlopów: wypoczynkowego (jednorazowo 5 dni po 2 miesiącach służby), okolicznościowego, zdrowotnego i nagrodowego;

7) Żołnierzom posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:

 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;
 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego;

 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu, mieszkalnego typu własnościowego;

 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu;
 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

 zawiesza się spłatę:

 • pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego;
 • kredytu lub pożyczki udzielonej przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba, że strony w umowie postanowiły inaczej.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl