Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy

 SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY.

 

KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzi  Akademia Wojsk Lądowych
we Wrocławiu.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadanie przydziały mobilizacyjne ;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • w korpusie osobowym Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości
  i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • niekaralność;
 • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
 • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa
i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Akademia Wojsk Lądowych Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20D01

07.01-29.03.2019 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B02

08.04-28.06.2019 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B03

08.04-28.06.2019 r.

oficerski

dowódca plutonu/ oficer

32A01

08.04-28.06.2019 r.

 

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i  zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,

- egzaminu końcowego.
 

KURSY PODOFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów podoficerskich prowadzi Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadanie przydziały mobilizacyjne;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • niekaralność;
 • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym.

Obecnie prowadzony jest nabór na kurs podoficerski w następujących specjalnościach wojskowych:

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko
( funkcja)

Nr SW

 

Szkoła Podoficerska
 Wojsk Lądowych
Poznań

podoficerski

dowódca drużyny

20B23

07.01-22.03.
2019 r.

podoficerski

ratownik medyczny

40H21

07.01-22.03.
2019 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu podoficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,

- egzaminu końcowego.

 

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników – oficerów do odbycia kursów przekwalifikowania oficerów w następujących specjalnościach  wojskowych:

Nazwa
i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Akademia Sztuki Wojennej  Warszawa

przekwalifi-
kowania

oficer

 

52A01

 

11-29.03.2019 r.

Akademia Marynarki Wojennej  Gdynia

przekwalifi-
kowania

oficer

52A01

10-28.06.2019 r.

Do ich odbycia kieruje się oficerów rezerwy w stopniach wojskowych: ppor., por., kpt., którzy nie ukończyli 50 lat i którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o ochotnicze powołanie na w/w kurs - wniosek do pobrania poniżej).

 

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników – oficerów do odbycia kursu doskonalenia dla oficerów w następującej specjalności wojskowej:

Nazwa
i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Wojskowa Akademia Techniczna-  Warszawa

doskonalenia

oficer

38C01

01-30.10.2019 r.

Do ich odbycia kieruje się oficerów rezerwy  którzy nie ukończyli 50 lat i którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o ochotnicze powołanie na w/w kurs - wniosek do pobrania poniżej).

 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY W KORPUSIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ w SW 44B01, W KORPUSIE MEDYCZNYM w SW 40A-I
ORAZ W KORPUSIE SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ w SW 46A-C.

WARUNKI NABORU NA KURSY:

 • żołnierze rezerwy posiadający  odpowiednio do rodzaju kursu  wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne, nie figurujący w rejestrze karanych,

 

 • osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, posiadający  wykształcenie wyższe prawnicze, lub medyczne nie figurujące w rejestrze karanych.

 

Terminy kursów 11.09.-06.12.2019 r.- Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wnioski w sprawie ochotniczego powołania na w/w kursy przyjmowane będą do dnia 31.03.2019 r.

 

[Wniosek pobierz]

Szczegółowych  informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261165223.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl