Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uposażenie

 

1. UPOSAŻENIE - żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia.

 • uposażenie zasadnicze wg grupy zaszeregowania od 0 do 20 (np.: uposażenie zasadnicze szeregowego zawodowego to 2500 zł brutto),
 • dodatki do uposażenia (np. dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych, wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego, prace przy rozminowaniu, przy zwalczaniu terroryzmu i inne),
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • dodatek za długoletnią służbę od 3% do 25% stawki uposażenia zasadniczego,
 • bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, poligonów, kursów, praktyk i podróży służbowych,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz coroczne dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopu dodatkowe wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
 • gratyfikację urlopową na żołnierza oraz na członków rodziny,
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatkowe uposażenie roczne,
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.

Ponadto żołnierze pełniący służbę w korpusie szeregowych zawodowych mogą ubiegać się o zapomogi z funduszu celowego lub z funduszu podstawowego naliczanego w jednostce wojskowej. Szeregowy zawodowy pełni służbę wojskową w stopniu starszego szeregowego. Jeżeli osoba ubiegająca się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiada stopień niższy lub w ogóle nie posiada żadnego stopnia wojskowego, mianuje się ją na stopień starszego szeregowego przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

2. ZAKWATEROWANIE - Podstawowym zakwaterowaniem szeregowych zawodowych są:

 • wspólne kwatery stałe na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE);
 • kobiety kwateruje się w oddzielnych kwaterach, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE). W przypadku braku możliwości zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej oraz na wniosek szeregowego zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na zakwaterowanie tymczasowe:
 • w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny (ODPŁATNIE);
 • w internacie, kwaterze internatowej lub zastępczej z rodziną (ODPŁATNIE).


3. UMUNDUROWANIE - Szeregowym zawodowym i podoficerom zawodowym przysługuje umundurowanie i wyekwipowanie według norm i należności przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Uzupełnienie zużywanego umundurowania wyekwipowania nie wydanego w naturze następuje na koszt żołnierza w ramach równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

4. WYŻYWIENIE
- Żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w korpusie szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych żywią się odpłatnie, we własnym zakresie. Mogą oni korzystać z punktów żywienia kadry lub kasyn wojskowych.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl