Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani

 

POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM

 PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM
W SIŁACH ZBROJNYCH RP

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa.

• Decyzja nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

• Rozkaz nr 154/SZ/ZOiU-P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu udzielania pomocy osobom uprawnionym.

• Decyzja nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

 

Zdefiniowane określenia występujące w w/w dokumentach:

 

1. osoby uprawnione – członkowie rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowani żołnierze i pracownicy wojska;

2. osoba poszkodowana – żołnierz lub pracownik wojska, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy);

3. zmarły - żołnierz lub pracownik wojska, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy) lub zmarł w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy);

4. opiekun indywidualny – żołnierz lub pracownik wojska wyznaczony do udzielania pomocy osobom uprawnionym;

5. pomoc – informowanie o świadczeniach, wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przysługujących osobom uprawnionym (pielęgnowanie pamięci o zmarłym, zapraszanie na święta i uroczystości organizowane w jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej, pomoc psychologiczna, wsparcie duszpasterskie oraz utrzymywanie kontaktów z osobami uprawnionymi);

6. weteran działań poza granicami państwa – osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach: • misji pokojowej lub stabilizacyjnej ( nie krócej niż przez okres 60 dni); • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni);

7. weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa – osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 

Osobą wyznaczona do udzielania pomocy osobom uprawnionym jest  p. Witold ROGALA

W godz. służbowych od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

Tel. 261 165 212

DO POBRANIA

Do prawidłowego wyświetlenia plików PDF wymagane jest odpowiednie oprogramowanie. Adobe Reader
 1. DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.pdf
 2. DECYZJA Nr 4/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2012 r.pdf
 3. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.pdf
 4. INFORMATOR - procedury.pdf
 5. Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi.pdf
 6. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy.pdf
 7. Oświadczenie o zamiarze korzystania.pdf
 8. Wniosek o przyznanie zapomogi.pdf
 9. Wniosek- weteran poszkodowany.pdf
 10. Wniosek- weteran.pdf
 11. Zaświadczenie o misjach.pdf
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl