Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zmiany w ustawie

 

Uwaga pracodawcy i żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych!

Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 1 sierpnia 2014 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2014 r. , poz. 773).
Przewidują one m.in. możliwość pisemnego aneksowania kontraktów i zmiany ich treści, bez potrzeby zawierania nowego kontraktu.
W przypadku kobiet – żołnierzy NSR przydział kryzysowy będzie zawieszany na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie, bez potrzeby uruchomienia ponownie całej procedury dotyczącej zawarcia nowego kontraktu.
Wprowadzono możliwość zobowiązania żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe do odbycia jeden raz, w okresie łącznego pozostawania na przydziałach kryzysowych, ćwiczeń wojskowych długotrwałych.
Wysokość zapłaty za udział w ćwiczeniach wojskowych jest zależna nie od posiadanego stopnia wojskowego ale od zajmowanego stanowiska. Został również zmieniony z 1/30 na 1/21 współczynnik naliczania za każdy dzień ćwiczeń wojskowych świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi utracone zarobki, które mógłby uzyskać w okresie ich odbywania.
Zostaje zniesione ograniczenie czasowe 15 lat przebywania na danym przydziale kryzysowym. Jedynym ograniczeniem będzie wiek określony w art. 58 ust. 4 – szeregowi do końca roku kalendarzowego , w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, podoficerowie i oficerowie – sześćdziesiąt lat życia.
Nowe przepisy mają też zachęcić rezerwistów do związania się z armią na dłużej. Umożliwiają kierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień  żołnierzy, którzy zawarli kontrakt i zobowiązali się w nim do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, do odbycia szkolenia (kursu)w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. 
Wdrożono również nowe rozwiązania zmierzające do ułatwienia pracodawcom planowania organizacji pracy oraz rekompensowania niedogodności związanych z realizacją  przez podległych im pracowników obowiązków wynikających ze służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Zgodnie z art. 60 ust. 8c w/wym. ustawy  Wojskowy Komendant Uzupełnień będzie informował pracodawcę o powołaniu na ćwiczenia wojskowe rotacyjne pracownika będącego żołnierzem NSR, jak również o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać, i o zmianach w wykazie tych ćwiczeń.

Wynikająca z artykułu 134 ust. 5 zmiana ułatwia pracodawcy wnioskowanie o rekompensatę kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej. Procedura wnioskowania została wydłużona do 90 dni licząc od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia służby okresowej. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty składa się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego ze względu siedzibę pracodawcy (wcześniej do Szefa WSzW właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pracownik odbywał wojskowe ćwiczenia rotacyjne).

Zmiany wprowadzone w art.134 ust. 8 zwiększają kwotę świadczenia dla pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Obecnie jest to  1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (poprzednio 1/30).
Ponadto w myśl art. 132g ust. 3 pracodawca żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych ma również możliwość wyrażania opinii w zakresie kierowania żołnierza NSR przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do odbycia szkoleń (kursów) w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i w danym zakładzie pracy.
W znacznym stopniu wpłynie to na zaplanowanie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez wątpienia kwalifikacje i uprawnienia zdobywane przez żołnierzy NSR to ważny kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych podmiotów gospodarczych (firm i instytucji), zatrudniających tych żołnierzy.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl